​مردم‌نامه (مجله تاریخ مردم) برگزار می‌کند

- سخنران : نها چاترجی
(استادیار تاریخ در مرکز علوم انسانی مانیپال، هندوستان)
- دبیران نشست: پویا نکویی و سارا فیلی
(پژوهشگران مجله مردم‌نامه)

​ لینک ورود به جلسه:  
https://meet.google.com/rpq-sbxc-qru 
(این نشست به زبان انگلیسی برگزار خواهد شد.)

زمان: چهارشنبه، ۶ مرداد ۱۴۰۰، ساعت ۱۷

سلسله نشست‌های مطالعات فرودستان

فهم مطالعات فرودستان به مثابه پروژه تاریخ‌نگارانه

نشست‌های پیشین مردم‌نامه

دیگر نشست‌ها