​مردم‌نامه (مجله تاریخ مردم) برگزار می‌کند

 سخنران: نها چاترجی
(استادیار تاریخ در مرکز علوم انسانی مانیپال، هند)

درباره این سلسله نشست‌ها بیشتر بخوانید. 

زمان: ۱۱ مهر ۱۴۰۰، ساعت ۱۶

سلسله نشست‌های مطالعات فرودستان

تاریخ‌ فرودستان در مقایسه با تاریخ اجتماعی مارکسیستی

لینک ورود به جلسه: ​​​​​​​ https://meet.google.com/xdw-ebbt-bsx

نشست دوم

دبیران نشست: پویا نکویی و سارا فیلی

نشست‌های پیشین مردم‌نامه

دیگر نشست‌ها