​رادیو مردمنامه - اپیزود اول

​​خوان تاریخ - قیمه‌پلو شاه عباسی

مدت زمان: 24 دقیقه

اطلاعات اولین اپیزود

رادیو مردمنامه را در کست‌باکس و ساوندکلاود دنبال کنید.