نشست‌های ماهانه مردم‌نامه درباره مطالعات فرودستان

 

"در هفته‌ای كه گذشت مجله مردم‌نامه نخستين نشست از مجموعه جلسات مجازی خود در باب مطالعات و تاريخ فرودستان هندی را برگزار كرد. ظهور گروه مطالعات فرودستان به مثابه پروژهای تاريخ‌نگارانه به اوايل دهه هشتاد ميلادی در هندوستان بازمی‌گردد. گروهی از مورخين و انديشمندان متفكر هندی در بستر و شرايط ويژه‌ای از تاريخ هندوستان و جنوب آسيا به اين نتيجه رسيدند كه رويكردها و اصطلاحا پارادايم‌های غالب تاريخ‌نگاری آن روز چون روايت چپ سنتی هندی، روايت مكتب تاريخ كمبريج و همچنين روايت‌های ناسيوناليستی پاسخگوی توضيح تجارب خُرد و صداهای حاشيه‌ای تاريخ آن ديار نيستند.

 

از قِبلِ درك اين ضرورت بود كه مورخين اين گروه بر آن بودند تا صداهايی كه به واسطه هژمونی كلان‌روايت‌ها مجال بازتاب نمی‌يافتند را در عرصه تاريخ بازنمايی كنند. نتيجه اين چرخش در دانش تاريخی پيدايش دوازده مجلد ذيل عنوان مطالعات فرودستان بود كه در فاصله سال‌هاي 1982 تا 2005 ميلادي توسط مورخين عمدتا هندی به زيور طبع آراسته شد. پيدايش و تكوين مطالعات فرودستان در هندوستان را البته نبايد تنها به عنوان يك رويكرد جديد در تاريخ‌نگاری تلقی كرد، بلكه بدون شك گروه مطالعات فرودستان و آثار آنها زمينه‌ساز تحولات ژرفی در عرصه علوم‌انسانی در كشور هندوستان و همچنين دانشكده‌های مرتبط با مطالعات جنوب آسيا و حتي خاورميانه و آفريقا در غرب و امريكا شدند."

 

برگرفته از نوشته پویا نکویی و سارا فیلی (پژوهشگران مردم‌نامه)‌ در روزنامه اعتماد، ۱۹ مرداد ۱۴۰۰

متن کامل را در روزنامه اعتماد بخوانید. 

 

دانلود فایل پی‌دی‌اف:

سلسله نشست‌های مطالعات فرودستان.pdf