جوانمردان در تاریخ

نویسنده:‌ علی حصوری

نشر پردیس دانش - ۱۳۹۸

 

«رساله‌های جوانمردی از جمله میراث‌های فرهنگ ملی ماست، گرچه در دورۀ معاصر تقریباً نشان جوانمردان که در آیین‌های پهلوانی و چند فرقۀ درویشی خلاصه شده بود، از میان رفت. چنان‌که از رساله‌های جوانمردان برمی‌آید، جوانمردی از پدیده‌های بزرگ و کم ‌و بیش فراگیر اجتماعی و رساله‌های جوانمردان از مدارک باارزش تاریخ در ایران و تا حدی در همۀ سرزمین‌های اسلامی است. با این همه، این رساله ها تاکنون از دیدگاه تاریخی نگریسته و بررسی نشده اند. از آنجا که کوشش برای مهار اهل حرفه ذاتی تاریخ ایران و بلکه جهان، در همۀ نتایج دوره‌هاست، نویسنده در این کتاب کوشیده نشان دهد که رساله‌های جوانمردان از جمله نتایج و دنبالۀ آن سیاستی در تاریخ ایران است که پس از دورۀ اشکانی و با رشد شهرنشینی و صنعت‌گرایی می‌خواسته است نیروی کار و اهل حرفۀ شهری در ایران از دید و فرمان و دایرۀ حکومت بیرون نرود و سر خویش نگیرد. این کوشش به شکل دیگری و نه به شکل جوانمردی، در دورۀ ساسانی هم صورت گرفته بود.»
 

برای خواندن متن کامل به سایت ماخذ مراجعه کنید. 

 

ماخذ :‌ سایت کتابخانه تخصصی ادبیات