تاریخ خوراک؛ مردمی ساختن تاریخ

همیشه وقتی نام تاریخ می آید در ذهن همگان، تصاویر و اسامی شاهان، درباریان، اشراف، جنگ ها و نظامیان نقش می بندد. چنانچه از قشر خواص جامعه صرف نظر کنیم؛ مردمان عادی که صاحبان اصلی کشور و روند تاریخی آن هستند چگونه می توانند تحت تأثیر چنین ذهنیتی، با تاریخ ارتباط برقرار کنند؟ چگونه می توانند خودشان را درون تاریخ بیابند؟ چگونه می توانند درک کنند تاریخ، علم مربوط به آنان است؟

نتیجه چنین شرایطی تبدیل شدن تاریخ به یک علم با سوژه های ازمابهتران است که عوام و توده مردم نه علاقه ای بدانان دارند و نه درکشان می کنند. همین می شود که تاریخ به علمی بی کاربرد در جامعه مشهور و مبدل می گردد و اهالی آن به شکم سیرها یا بیکاره ها شهرت می یابند. زمانی که این علم مهم و عالمان آن خوار و بی ارزش شوند مصیبت های فراوان برای سیر حرکت مملکت، از تکرار اشتباهات تاریخی گرفته تا افول پیوندهای اندیشه ای، جمعی و مردمی نمایان می شود.

تاریخ صرفاً علم بلندپایگان و خواص نیست؛ بلكه در واقع دریچه ای برای همگان است به سوی یافتن و درک گذشته و هویت خویش. تاریخ، سرگذشت مردمان عادی نیز هست؛ آنانی که نخواستند یا نتوانستد در صحنه تاریخ ظهور و بروز یابند اما بخشی تعیین کننده ولی پنهان از تاریخ سرزمین خویش بوده و هستند؛ چنانچه چنین رویکردی به تاریخ داشته باشیم و در حوزه های مختلف تاریخ مردم به کندوکاو بپردازیم می توانیم به مردمان عادی که هر روزه بدون آنکه خودشان بدانند که در حال به پیش بردن تاریخ هستند، نشان دهیم که آنان هم برای تاریخ مهمند و در، مسیر دادن به تاریخ سهمی به سزا دارند. همچنین نشان دهیم که اندیشه، حرفه، علایق و سلایق آنان به یکباره به وجود نیامده است و در تاریخ نشان دارد. بدین صورت با تمام وجود درک خواهند کرد که تاریخ مند هستند و می توانند با نگاه به علم تاریخ الگومند عمل کنند؛ بدین شکل بخش مهمی از مشکلات جوامع که از تاریخ گریزی مردمان سرچشمه می گیرد حل می شود.

پرداختن به تاریخ مردم و شاخه ها و مباحث مختلف آن، از بهترین راه ها برای رسیدن به این مهم است. یکی از این شاخه ها، تاریخ خوراک و آشپزی است. پیوند و اشتیاق عمیقی که انسان ها به صورت دائمی به خوراک دارند موجب می شود با علاقه ذاتی به مطالعه نوشته های مربوط به خوراک و آشپزی همچون تاریخ آن، مجذوب علم تاریخ شوند و بیش از همیشه خود را بخشی از تاریخ ببینند، با آن ارتباط برقرار کرده و خویشتن را در این علم و معرفت جستجو کنند.

به همین خاطر مجله مردم‌نامه به تاریخ خوراک و آشپزی نیز خواهد پرداخت؛ زین پس حسین منوچهری؛ دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش ایران اسلامی دانشگاه تهران، به طور مداوم در مجله مردم نامه و کانال تلگرامی و اینستاگرامی آن از تاریخ خوراک و آشپزی خواهد گفت.