افسانه‌های ایرانی به روایت امروز و دیروز

نویسنده:‌ شین تاکه هارا، مترجم سید احمد وکیلیان

نشر ثالث - چاپ سوم - ۱۳۹۶

 

«گردآورنده اثر حاضر که در سال 1994 به عنوان یکی از اعضای گروه گردآوری قصه، در بازنویسی قصه های نارا که قدیمی‌ترین پایتخت ژاپن و غنی ترین منطقه میراث قصه‌های عامیانه ژاپن است، شرکت جسته، متوجه این نکته گردید که بیشتر قصه‌هایی که در ژاپن گفته می شود در اصل مربوط به کشور ژاپن نیست و بسیاری از آنها متعلق به سرزمین ایران است و این امر به سبب ارتباطات گذشته فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ایران و ژاپن در سال‌های دور است. از این رو به کار شناسایی، مقایسه و بررسی قصه‌های ایرانی مبادرت ورزید. کتاب «افسانه‌های ایرانی به روایت دیروز و امروز» شامل یکصد و بیست و یک افسانه و حکایت ایرانی است.

 

هدف گردآورنده در این کتاب آن است که شباهت‌های میان قصه‌های ژاپنی و قصه‌های ایرانی را یافته و مشترکات آن دو را باز شناسد .گفتنی است برخی از قصه‌ها و افسانه‌های کتاب، روایت مشابه‌ای است از افسانه‌های موجود در متون کهن فارسی. نکته مهم در این قسمت آن است که نگارنده افسانه‌ها کوشیده است به زبان و گویش افسانه‌ها که عمدتا به زبان محاوره‌ای است، پایبند بماند. شین تاکه هارا نویسنده کتاب افسانه‌های ایرانی به روایت دیروز و امروز، دارای دکترای زبان شناسی و فرهنگ و مربی رشته ایران شناسی دانشگاه مطالعات زبان های خارجی اوساکا است.»

 

ماخذ: مقدمه کتاب