علم طبخ؛ رساله آشپزی دوره قاجار

 تصحیح : سمن حصیبی و امیرصیاد عبدی

انتشارات سفیر اردهال - ۱۳۹۵

 

 

« «علم طبخ» یا آن چه که در ابتدای خود نسخه آمده «علم الطبخ الاطعمه و الاشربه و المزورات و المعالجین»، رساله‌ای است از نویسنده‌ای گمنام در علم طبخ و اطعمه و آشپزی که به نظر می‌رسد در اواخر دوره قاجار توسط کاتبی که در ابتدای کتاب نام خود را «فلوج» امضا کرده، کتابت شده است. کتاب مزبور یکی از چند کتاب انگشت‌شمار با موضوع آشپزی است که امروزه به صورت کامل موجود بوده و در مقایسه با دیگر کتاب‌های مشابه، نسبتا از جزئیات بیشتری در ارائه دستورهای غذا برخوردار است. دستورهای غذایی و برخی مواد به کار رفته در این کتاب، همانند سایر کتاب‌های مشابه، قطعا از دسترس طبقه عام جامعه در آن دوره خارج بوده و از این رو احتمال می‌رود که صاحب اصلی اثر، آشپزی درباری بوده و دستورهای غذایی مذکور را در اختیار کاتب قرار داده تا به خط زیبا به رشته تحریر درآورد.کتاب، بی‌‌هیچ مقدمه‌ و دیباچه‌ای آغاز می‌شود و تنها به تعریفی بسیار مختصر از «علم طبخ» و چیستی و ماهیت این علم و نام بردن از «اسامی کتبی که در این فن نوشته‌اند»، اکتفا می‌کند و نویسنده پس از این، یک راست به سراغ به دستورهای غذایی می‌رود. در عین حال که این دستورها به ترتیب حروف الفبا آورده شده، با این وجود نویسنده یک دسته‌بندی کلی نیز از غذاهای معرفی شده در کتاب ارائه داده است. »


این نسخه خطی توسط سمن حصیبی و امیرصیاد عبدی تصحیح و توسط نشر انتشارات سفیر اردهال به چاپ رسیده است.

 

ماخذ: مقدمه کتاب