باورهای عامیانه مردم ایران

نویسنده:‌ حسن ذوالفقاری
نشر چشمه - چاپ ششم - ۱۳۹۸

 

«باورها بنیادی ترین مبانی جهان بینی انسان را در خود دارد. با تحول باورها، فرهنگ نیز گرایش و سمت وسوی دیگری به خود می گیرد؛ بنابراین با شناخت تحولات رخ داده در باورهای اقوام، به فرهنگ آن قوم می توان پی برد. این شناخت ما را به دیگر تحولات اجتماعی، اعتقادی، سیاسی و فکری رهنمون خواهد کرد. این پژوهش با توجّه به چنین ضرورتی انجام شد. یکجا کردن باورهای مشترک قومی راه مطالعه را بر ما آسان و امکان مطالعات تطبیقی را ممکن می سازد.کتاب «باورهای عامیانه ی مردم ایران» شامل ۶۵۰ مدخل و یازده هزار باور و بسامد رواج آن در مناطق مختلف ایران است. مؤلف کوشیده تا آنجا که ممکن باشد بازتاب باورهای عامّه را در شعر شاعران، امثال فارسی، سفرنامه ها، متون ادبی، خواب نامه ها و تمامی آثار مربوط به فرهنگ مردم جست وجو کند و نشان دهد. همچنین ذیل هر عنوان با دسته بندی و طبقه بندی باورها کوشیده نظمی منطقی به باورهای هر مدخل دهد. برای نشان دادن گستره ی جغرافیایی باورها و منطقه ی رخداد آن، نام شهر یا منطقه آمده است. منابع این کتاب شامل بیش از هزار کتاب و مقاله و پایان نامه است.»

 

ماخذ:‌ پشت جلد کتاب