مدت زمان: 24 دقیقه

​​خوان تاریخ - قیمه‌پلو شاه عباسی

​رادیو مردمنامه - اپیزود اول

اطلاعات اولین اپیزود

مدت زمان: 31 دقیقه

گوی و چوگان 

​رادیو مردمنامه - اپیزود دوم

اطلاعات دومین اپیزود

رادیو مردمنامه را در کست‌باکس و ساوندکلاود دنبال کنید.