​حمایت از مردم‌نامه

مردم‌نامه حرکتی فکری و معرفتی است که، به سهم خود و در حد توان و امکان، در راه نوکردن اندیشه و معرفت تاریخی  می‌کوشد. این حرکت بر این باور پا گرفته است که تا هنگامی که روایت و فهم تاریخی از سلطه‌ی کیش شخصیت رهایی نیابد و برپایه‌ی نقش اصیل و بنیادی توده‌ی مردم قرار نگیرد نه سیاست و نه اقتصاد و نه فرهنگ و نه نظام دانش مردمی نخواهند شد.​​​​​​​

مردم‌نامه حرکتی آزاد و مستقل و مردمی است و جز به همراهی و پشتیبانی مردم تکیه نخواهد کرد. گزارش سالیانه حمایت‌های مالی در سایت و کانال‌های مجازی مردم‌نامه منتشر خواهد شد. چنانچه مایلید، برای کمک به رفع نیازهای مالی مردم‌نامه از راه پیوند ذیل اقدام کنید: